کیت سختی سنج

  • انواع سختی آب

    شاخص سختی آب

    شاخص سختی آب از نظر علمی می توان سختی آب را ناشی از وجود کاتیون های دو ظرفیتی در آب دانست  اما چون غلظت کلسیم ...

    کیت سختی سنج
    ژوئن 24, 2020 7817 بازدید

کیت سختی سنج