شیر سختی گیر رزینی

شیر سختی گیر رزینی

شیر سختی گیر تمام اتوماتیک

شیر سختی گیر رزینی در نوع نیمه اتومات و تمام اتوماتیک و شیر سختی گیر دستی چند راهه کله گاوی شیر سولو ولو نیز می باشد که به آن شیر سلونوئید ولو نیز گفته می شود.

شیر نیمه اتوماتیک

شیر رانکسین از جمله شیر های معروف در بازار می باشد که دو نوع نیمه و تمام اتوماتیک موجود می باشد.