سختی گیر 90000 گرین نیمه اتوماتیک

سختی گیر 90000 گرین نیمه اتوماتیک