دگازور

  • دی اریتور یا دیریتور

    دی اریتور (دیریتور) یا دگازور

    یکی از راه حلهای مناسب جهت حذف گازهای نامطلوب در آب استفاده از دیریتور است. دیریتور (دی اریتور) گاز هایی همچون اکسیژن ، دی ...

    دگازور
    دسامبر 10, 2020 8930 بازدید

دگازور