تفاوت دیسکلر و جوهر نمک

تفاوت دیسکلر و جوهر نمک

تفاوت دیسکلر و جوهر نمک

تفاوت دیسکلر و جوهر نمک در چیست

اسید دی اسکلر همان جوهر نمک می باشد که دارای اینهیبیتور یا ممانعت کننده است ولی جوهر نمک فاقد اینهیبیتور می باشد نام دیگر جوهر نمک اسید کلریدریک یا همان اسید دی اسکلر است.

فرمول اسید دیسکلر چیست که همان جوهر نمک فرمول HCL می باشد که هیدرو کلریدریک اسید گفته می شود.

واکنش جوهر نمک با نحوه استفاده از دیسکلر 33 درصد

خطرات اسید دیسکلر الپیکالا