دسته بندی مقالات آب و فاضلاب واترتاپ

مواد شیمیایی مطالب یافت شده دسته

مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب

مواد شیمیایی مربوط به تصفیه آب و تصفیه فاضلاب و تامین کننده پک سولفات آلومینیوم، آلوم پلی آلومینیوم کلراید و رزین کاتیونی – اسید دی اسکلر با اینهییبتور – کربن فعال – سیلیس – بایوساید – رزین آنیونی – سود سوز آور

و همچنین فروش انواع کیت های سختی سنج و TDS متر موجود جهت آزمودن میزان سختی و کدورت آب  و میزان املاح موجود در آب می باشد.