دسته بندی مقالات آب و فاضلاب واترتاپ

مقالات مطالب یافت شده دسته

مقالات

مقالات گروه صنعتی واتر تاپ
اعم از شیمی و تصفیه آب و فاضلاب می باشد.
شیمی آب و فاضلاب
رزین و سیلیس و پک پلی الومینوم کلراید و آلومینیوم سولفات و سود سوز آور
تصفیه فاضلاب
لجن فعال eaas – فرآیند آبگیری – آشغالگیری – دانه گیری – ته نشینی – لخته سازی
تصفیه آب صنعتی
انواع سختی آب و انواع سختی گیر آب و فیلتر شنی و سیکلون و کربنی و کارتریجی