تركيبات شيمیايی در فاضلاب

تركيبات شيمیايی در فاضلاب

نویسنده : watertop می 3, 2020 7247 بازدید

Ph فاضلاب

جامدات معلق و محلول در فاضلاب مواد آلی و غیر آلی را در خود دارند. مواد آلی می توانـد شـامل كربوهيدراتها، چربي، روغن، گریس، سورفاكتانت ها، پروتئين، حشره کش ها و تركيبـات آلـي فـرار مي باشد. مواد غير آلي مي تواند شامل فلزات سنگين، مواد مغذي، (نيتروژن و فسفر)، PH ،قليائيت، كلرايد، سولفور باشد. تركيبات گازي نيز شامل دي اكسيد كربن، نيتروژن، اكسيژن، هيـدروژن سـولفيد و متان که در فاضلاب مشاهده می شوند.

ph فاضلاب صنعتی

دامنه معمول نيتروژن كل (مجموع آمونياک، نيتروژن، نيترات، نيتروژن آلي) در فاضلاب خام خانگی ۸۵ تا ۲۵ میلی گرم در لیتر می باشد که از این مقـدار ۱۲ تـا ۵۰ میلیگرم در لیتر نيتـروژن آمونيـاكي و ۸ تـا ۳۵ میلیگرم در لیتر نيتروژن آلي است.

ph فاضلاب شهری

غلظت نيتروژن كل به وسيله آناليز نيتروژن كه مجموع نيتروژن آلي و آمونيـاكي است اندازه گيري مي شود. در نهايت مي توان با كم كردن نيتروژن كل (TKN )از نيتروژن آمونياكي، مقدار نيتروژن آلي را بدست آورد. دامنه فسفر در فاضلاب خام خانگي ۲ تا ۲۰ میلیگرم در لیتر مي باشد كه شامل ۱ تا ۵ میلیگرم در لیتر فسفر آلي و ۱ تا ۱۵ میلیگرم در لیتر فسفر غير آلي مي باشد.

فسفر در فاضلاب

فسفر و نيتروژن بـه عنـوان مـواد مغـذي بـراي رشـد و تكثيـر بيولوژیکی در طول تصفيه فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد. بار آلي فاضلاب بـه وسـيله، اكسـيژن مورد نياز بيولوژيكي ۵ روزه، اكسيژن مورد نياز شيمايي و كل كربن آلي تعيين مي شود.

آزمایش CBOD فاضلاب

در آزمايش BOD5 اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسيون مواد آلی قابل تجزيه بيولوژيكي در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۵ روز تعیین مقدار مي شود. البته در اکثر مواقع به صورت CBOD كربناته و بدون عمل نيتريفكاسيون بيان می شود.

آزمایش BOD

دامنه معمول غلظت BOD در ايالات متحده ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلی گرم اکسیژن در لیتر می باشد که نسبت به سایر كشورها بالاتر است. نسبت کربن، نيتروژن و فسفر براي فرآيندهاي تصفيه بيولوژيكي بسیار مهم است. نسبت وزن معمول بین P/N/BOD براي تصفيه بيولوژيكي ۱/۵/۱۰۰ میباشد.

به عنوان مثال BOD 100 میلیگرم در لیتر نيتروژن ۵ میلیگرم در لیتر و فسفر ۱ میلی گرم در لیتر بايد باشد. اين نسبت براي فاضلاب خام و خروجی حوض ته نشيني اوليه به ترتيب برابر ۵/۱۷/۱۰۰ و ۷/۲۳/۱۰۰ می باشد.

اهمیت پسماند فاضلاب همچنین رنگ فاضلاب ، Vss فاضلاب و یا بررسی مکانیسم تصفیه فاضلاب و یا ترکیبات شیمیایی در فاضلاب و روش های تصفیه فاضلاب و یا دانستن روش تصفیه فاضلاب در آمریکا همه در واتر تاپ

برچسب‌ها:, , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *