مطالب یافت شده از دسته تجهیزات تصفیه آب

تجهیزات تصفیه آب و پیش تصفیه آب

تجهیزات تصفیه آب و پیش تصفیه آب اعم از : آب شیرین کن – سختی گیر رزینی – فیلتر شنی – هیدروسیکلون – فیلتر کربن – دیریتور – دیونایزر – اسمز معکوس – منبع کویل دار – مبدل حرارتی – مخزن تحت فشار

سیلیس فیلتر شنی و رزین پرولایت سختی گیر، نمک سختی گیر و آنتی اسکالانت – اسمز معکوس – کربن فعال و سود سوز آور